Stadgar

§1 Ändamål
Föreningen för Kommunal Statistik och Planering (KSP) har till ändamål att vara ett forum för personer som arbetar med statistik, utredning och planering för svenska kommuner. Föreningens verksamhet skall vara till nytta för medlemmen i dennes yrkesutövning och bidra till en höjd kvalitet i underlaget för samhällsplaneringen. I förlängningen gagnar föreningens verksamhet därmed också medlemmens uppdragsgivare. 

Föreningens uppgift är att:

  • bevaka medlemmarnas intressen vad gäller underlag och förutsättningar för planering
  • främja informations- och erfarenhetsutbyte mellan medlemmarna
  • främja medlemmarnas kompetensutveckling
  • främja metodutveckling inom medlemmarnas yrkesområde
  • klargöra och stärka medlemmarnas yrkesroll gentemot uppdragsgivaren
  • stärka nätverk och social gemenskap inom föreningen 

§2 Medlemskap

Person som arbetar med statistik, utredning och planering som underlag för verksamheten i svenska kommuner kan efter ansökan bli medlem i föreningen. Högskoleutbildning inom området är önskvärt men inte ett nödvändigt krav. Arbets- eller uppdragsgivare bör vara kommun eller kommunalt organ, men även person med annan uppdrags-givare kan bli medlem. Föreningens styrelse beslutar om medlemskap. Medlem som inte längre uppfyller kraven för medlemskap har rätt att behålla sitt medlemskap. Utträde ur föreningen sker genom skriftlig anmälan. Medlem som aktivt motverkar föreningens ändamål kan uteslutas med omedelbar verkan. Medlem som trots påminnelse inte betalar medlemsavgift avförs ur medlemsregistret tills obetalda avgifter erlagts.

§3 Årsmöte

Årsmöte hålles varje år på tid och plats, som styrelsen bestämmer. Vid detta föreningsmöte skall följande ärenden behandlas jämte andra som angivits i kallelsen till mötet.
1) Val av ordförande, vice ordförande och
sekreterare för mötet.
2) Val av en justeringsman att jämte ordförande
justera mötets protokoll.
3) Upprop – fastställande av röstlängd.
4) Årsberättelse och revisionsberättelse.
5) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
6) Behandling av budget jämte fastställande av
medlemsavgift.
7) Val av ordförande i styrelsen.
8) Val av övriga ledamöter i styrelsen.
9) Val av två revisorer och en revisorssuppleant.
10) Val av valberedning.
11) Motioner.
12) Övrigt: frågor, synpunkter, förslag.

§4 Extra föreningsmöte

Extra föreningsmöte skall hållas, då styrelsen finner lämpligt eller då minst en tredjedel av medlemmarna så påfordran i framställning till styrelsen.

§5 Kallelse

Kallelse till föreningsmöte skall ske minst fjorton dagar före mötet.

§6 Omröstning

Omröstning vid föreningsmöte är öppen utom vid personval. Vid lika röstetal avgöres val genom lottning. Vid lika röstetal i andra frågor gäller den mening mötets ordförande biträder.

§7 Styrelsen

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse.

Mom. I

Styrelsen består av minst 7 och högst 11 ledamöter som väljs vid årsmötet. Därvid väljs ordförande för ett år medan övriga ledamöter väljs för två år. Om möjligt väljs hälften av övriga ledamöter ett år och den andra hälften väljs påföljande år. Vid behov kan styrelsen på uppdrag av stämman och i samråd med valberedningen komplettera styrelsen med nya ledamöter.

Mom. 2

Ordförande väljs av årsmötet medan styrelsen inom sig fördelar övriga poster av vilka vice ordförande, sekreterare och skattmästare är obligatoriska.

Mom. 3

Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse eller då minst tre ledamöter yrkat därpå hos ordföranden. Styrelsen är beslutsför då minst sex ledamöter är närvarande.

Mom. 4

Omröstning i styrelsen sker öppet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden företräder.

§8 Valberedning

För val av styrelse och revisorer skall vid årsmötet väljas en valberedning på tre personer, varav en utses till samman-kallande. Valberedningens förslag till de val som skall förrättas, skall bifogas kallelsen till årsmöte eller extra föreningsmöte.

§9 Protokoll

Vid föreningsmöte och sammanträde med styrelsen skall protokoll föras.

§10 Firma

Föreningens firma tecknas av ordföranden, vice ordföranden eller skattmästaren var för sig.

§11 Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår är tiden mellan två på varandra följande årsmöten. Räkenskapsåret ansluter till verksamhetsåret men med en förskjutning i tiden så att räkenskapsåret börjar den första i månaden före den månad, i vilken årsmötet hålles.

§12 Motioner

Motioner som önskas behandlade vid årsmöte skall skriftligen vara sekreterare tillhanda senast en månad före mötesdagen.

§13 Ändring av stadgar

För ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen fordras beslut av två föreningsmöten, därav ett årsmöte. Beslutet skall biträdas av minst två tredjedelar av de närvarande vid mötena. Ändringsförslag skall meddelas i kallelsen till föreningsmöte.

§14 Upplösning

Vid föreningens upplösning skall befintliga tillgångar användas för ändamål som föreningen bestämmer.

Antagande av stadgar och gjorda revideringar

Stadgar antogs vid föreningens bildande i Linköping den 25 maj 1966. Revideringar har skett den 20 maj 1969 vid årsmöte i Borås, den 6 juni 1974 vid årsmöte i Gävle, den 13 september 1978 vid årsmöte i Växjö, den 9 september 1982 vid årsmöte i Hudiksvall, den 30 augusti 2002 vid årsmöte i Upplands Väsby och den 31 augusti 2007 vid årsmöte i Trollhättan.

Share