Användarrådet för befolkning, demografi och integration

Gruppen samarbetar med SCB om hur man på olika sätt bäst ska ta tillvara dessa statistikområden.

Användarrådet har en rådgivande funktion och representerar användare av SCB:s statistik. Det ska bistå SCB vid prioriteringar av statistik, utveckling och samordning för den regionala statistiken.

I rådet finns representanter för kommuner, regioner, forskning, Sveriges Kommuner och regioner, Boverket, Delmos, Justitiedepartementet och Finansdepartementet.

Minnesanteckningar från möten, samt förteckning över samtliga ledamöter i rådet, se SCB:s hemsida.

KSP:s representanter:

Daniel Levisson Umeå kommun
Share