Historik

Vid ett sammanträde i skattehuset i Stockholm den 6 oktober 1961 bildades en kommunalstatistisk sektion inom Statistiska föreningen, i samband med denna förenings 60-årsjubileum.

Ur protokollet från sammanträdet kan man läsa följande om sektionens arbetsuppgifter. ”Sektionen borde dels verka för en i görligaste mån likartad uppställning av de kommunala statistiska årsböckerna, dels utgöra ett kontaktorgan gentemot de statistikproducerande statliga ämbetsverken, främst Statistiska centralbyrån, dels sammanföra kommunal-statistikerna till gemensamma överläggningar rörande metoder m.m. ifråga om det kommunala, statistiska utredningsarbetet”.

Föreningen Svenska kommunalstatistiska föreningen (KSF), bildades vid årsmötet i Linköping den 26 maj 1966.

Under hela 1970-talet var namnfrågan aktuell. Vid årsmötet i Växjö den 13 september 1978 beslöt föreningens medlemmar att ändra namnet till Föreningen för Kommunal Statistik och Planering (KSP).

Vid bildandet av den Kommunalstatistiska föreningen 1966 antogs stadgar som med vissa ändringar fortfarande utgör stommen för verksamheten.

Vid föreningens bildande 1966 uppgick antalet medlemmar i KSF till 31, varav tre kvinnor. År 1980 hade antalet vuxit till 290, varav 55 kvinnor. Tio år senare nådde medlemsantalet sitt maximum med 446 medlemmar, varav 140 kvinnor. Antalet representerade kommuner uppgick 1990 till 170. Sedan dess har antalet medlemmar minskat och uppgår år 2007 till 280, varav 121 kvinnor.

Share