Rostock och Berlin, Tyskland år 2002

I Tyskland händer nu mycket intressant inom demografins område, men så har det inte alltid varit. Efter nazismens fall råkade ämnet demografi i vanrykte. Det hängde förstås samman med att ämnet förknippades med Tredje rikets befolknings- och raspolitik. Därför har det i Tyskland, ända tills helt nyligen, varit näst intill tabubelagt att intressera sig för befolkningsfrågor. Problem med ett ökat antal äldre, i kombination med sjunkande födelsetal, har dock gjort att man åter insett behovet av studier kring befolk­ningens sammansättning och förändring. Som ett led i detta nyvaknade intresse kan man se etableringen av Max Planck-Institut für demografische Forschung i Rostock, som redan efter sex år blivit en av de ledande institutionerna inom sitt område. Detta är bakgrunden till att KSP:s prognosgrupp gjorde en studieresa till Rostock och Berlin den 7-10 december 2002.

Prognosgruppens reserapport finnstillgänglig som pdf

Share