SCB:s användarråd för regional statistik

Gruppen samarbetar med SCB om hur man på olika sätt bäst ska ta tillvara de regionala intressena på statistikområdet.

Användarrådet har en rådgivande funktion och representerar användare av SCB:s regionala statistik. Det ska bistå SCB vid prioriteringar av statistik, utveckling och samordning för den regionala statistiken.

I rådet finns representanter för kommuner, regioner, länsstyrelser, Boverket, Sveriges Kommuner och Landsting, regional forskning, Tillväxtverket, Tillväxtanalys och Näringsdepartementet.

Minnesanteckningar från möten, samt förteckning över samtliga ledamöter i rådet, se SCB:s hemsida.

KSP:s representanter:

Max Wehlin Varberg
Henrik Gustafsson Göteborg
Jimmy Lindahl Linköping
Karl Nygren Uppsala
Share