Om föreningen

Föreningen för statistik och planering (ksp) är ett forum för personer som arbetar med statistik, utredning och planering.

Arbetsgivaren kan vara en kommun, en region eller en statlig myndighet, men även du som är anställd hos annan uppdragsgivare riktad mot kommunal och regional verksamhet kan bli medlem. De flesta av föreningens medlemmar är verksamma i primärkommuner, men vi har också medlemmar i kommunägda bolag, Sveriges kommuner och regioner (SKR), regionala organ, högskolor, universitet, SCB och Boverket.

Föreningens medlemmar arbetar främst med statistik, utredningar och prognoser, men även med översiktlig, ekonomisk och strategisk planering.

Föreningens uppgift är att:

  • främja informations- och erfarenhetsutbyte mellan medlemmarna
  • stärka nätverk och social gemenskap inom föreningen
  • främja medlemmarnas kompetensutveckling
  • främja metodutveckling inom medlemmarnas yrkesområde
  • bevaka medlemmarnas intressen vad gäller underlag och förutsättningar för planering
  • klargöra och stärka medlemmarnas yrkesroll gentemot uppdragsgivaren

Informationsfolder

Share