Arbetsgrupper

En viktig del av föreningens arbete utförs i arbets- och nätverksgrupper inom föreningens intresseområden. Arbetsgruppernas antal och inriktning växlar över tiden. Ett viktigt inslag i en arbetsgrupps verksamhet är att ordna temadagar inom sitt ämnesområde.
Arbetsgrupperna gör ofta studiebesök för att hålla sig informerade med utvecklingen inom resp. intresseområde. Flera arbetsgrupper har gjort intressanta studieresor till skilda länder i Europa. Efter en sådan resa måste gruppen redovisa en rapport så att även övriga medlemmar kan få ta del av vunna erfarenheten.
Medlemmarna i arbetsgrupperna utses av styrelsen på förslag från resp arbetsgrupp. Är du intresserad av att medverka aktivt i en arbetsgrupp så kan du ta kontakt med någon i gruppen.

Share